Badania grafologiczne przy rekrutacji pracowników

Firma zdecydowała się na skorzystanie z badań grafologicznych. Decyzję argumentuje skuteczność, którą potwierdzają chociażby badania przeprowadzone we Francji, gdzie aż 75% procesów rekrutacyjnych wykorzystuje to narzędzie.

Rekrutacja na stanowiska kierownicze, między innymi managerskie,  musi być bardzo skrupulatna. Funkcja ta należy do bardzo wymagających, a osoba aplikująca powinna być odpowiedzialna i umiejętnie podejmować kluczowe decyzje. Prócz standardowych informacji o kandydacie,  zawartych w CV czy liście motywacyjnym, potrzebne jest pozyskanie dodatkowych informacji, dotyczących m.in. profilu osobowościowego danej osoby.

CEL

  • Określenie stylu funkcjonowania  w środowisku pracy osoby rekrutowanej
  • Zwrócenie uwagi na posiadanie cech przywódczych
  • Zbadanie poziomu komunikatywności i emocjonalności
  • Określenie czynników motywujących w pracy

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE

Firma XYZ zwróciła się do firmy X ze zleceniem przeprowadzenia psychologicznej analizy pisma wśród osób kandydujących na kluczowe stanowisko pracy celem skutecznego profilowania kompetencji oraz sprawdzenia w perspektywie zatrudnienia. Pismo ręczne mówi o człowieku bardzo wiele, pomaga wyłonić jego mocne i słabe strony. Dzięki takim badaniom łatwiej wskazać umiejętności i zdolności do rozwoju kandydata, a także sprawdzić czy dana osoba w pełni pasuje do profilu stanowiska i środowiska pracy. Istotnym wymogiem na przeprowadzenie badań jest wyrażona przez kandydata zgoda.

Psychologiczna analiza pisma to metoda, która jest odporna na manipulowanie odpowiedziami. Nie ma zatem jednej właściwej odpowiedzi.Potwierdza to tylko skuteczność i słuszność użycia tego narzędzia.

OSIĄGNIĘTE CELE/REZULTATY

Zastosowane badanie grafologiczne pomogło określić czy kandydat posiada cechy lidera, które są istotne na stanowisku managerskim. Ponadto udało się stwierdzić czy  dana osoba nie boi się podejmować odważnych i odpowiedzialnych decyzji. Zwrócono także uwagę na  to, jak osoba ubiegająca się o pracę reaguje na zmiany oraz czy podejmuje decyzje pochopnie czy też po wcześniejszym namyśle. Przy stanowisku managerskim postawiono również nacisk na komunikację z innymi i warianty zachowań pod presją czasu oraz w sytuacjach konfliktowych.

Dodaj komentarz